Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Ocak 2023

Sirküler No: 531


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;

  • Kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesine,
  • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasına, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması;
  • Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarının artırılması; şüyuun izalesi yoluyla yapılan taşınmaz satışlarından alınan harçlara ilişkin düzenleme yapılması;
  • TOKİ ile yükleniciler arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanması;
  • Boru hatları ve elektrik telleri ile taşınan malların ithalinde ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi;
  • Sürücülere verilen ve halen aktif olan ceza puanlarının pasif duruma getirilmesi ve geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin bu durumlarının kaldırılması; amatör spor faaliyetleri ve altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik düzenleme yapılması;
  • Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75’e kadar artırma yetkisinin %100’e çıkarılması;
  • İştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkan tanınması;
  • Sigortacılık Kanununda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkan sağlanması;
  • Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin 31/12/2025 tarihine kadar devam etmesi amaçlanmaktadır.

Teklif için tıklayınız.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4901.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.