Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Temmuz 2022

Sirküler No: 362


Anayasa Mahkemesi’nin 1/6/2022 tarihli ve E.: 2022/14, K.: 2022/70 sayılı Kararı ile;

-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci maddesi uyarınca vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğini öngören hüküm iptal edilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220707-16.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.