Sirküler

No: 55

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
9 Aralık 2019


4857 sayılı İş Kanunu’nun 37’nci maddesine göre; işverenin işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulanın adı, ücret hesap pusulasıdır. Ücret hesap pusulasının işçi tarafından imzalı değil bilakis işveren tarafından imzalı veya işverenin özel işaretini göstermesi gerekir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102’nci maddesine; ücret tediye bordrosunda bulunması gereken unsurlar arasında ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.  Ancak, makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemelerde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.

Gerek 4857 sayılı Kanun gerekse de 5510 sayılı Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 5 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi zorunlu olduğundan bu işyerleri için gerek ücret hesap pusulalarında gerekse de ücret tediye bordrolarında işçi açısından imza aranmaz.

Ancak, 1 ila 4 arası işçisi olan işyerlerinde makbuz veya banka kanalıyla ödeme yapılması zorunlu olmadığından, ücret hesap pusulasına işçinin imzasının alınması zorunlu olmayıp, ücret tediye bordrosuna ise ücretin ödendiğine dair işçinin imzasının alınması zorunludur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 37’nci maddesindeki düzenlemeden anlaşılacağı üzere; ücret hesap pusulasının işçi tarafından imzalanmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, işçi ücretlerinin banka kanalıyla ödenmesi durumunda veya banka kanalıyla ödenmesi zorunlu olan işyerlerinde, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereği düzenlenmesi zorunlu olan ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.