Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Ekim 2021

Sirküler No: 85


Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

  • Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak mükellefler,
  • Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar,
  • Yeniden değerleme için esas alınacak değer,
  • Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği,
  • Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan değer artışının nasıl hesaplanacağı,
  • Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl gösterileceği,
  • Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Broşür ekte yer almaktadır.

EK-1 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Yeniden_Degerleme_Brosuru.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.