Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mayıs 2022

Sirküler No: 301


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 5 inci madde ile 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilmektedir.

Bu devir süresi 60 gün olarak belirlenmiş iken, 13 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 120 güne çıkarılmıştır.

Yapılan değişiklikler ekte yer almaktadır.

EK- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklikler  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-2.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.