Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Ekim 2022

Sirküler No: 658


Emeklilik Nedeniyle Yeni İş Arama İzni Verilmeli mi?

Aşağıda yer alan yargı kararına göre, emeklilik nedeni ile de işten ayrılan işçiye işveren tarafından iş arama izninin kullandırılması gerekmektedir.

Mahkemece, davacının emekliliğe hak kazandığı gerekçesi ile iş akdinin 25.01.2012 tarihi itibariyle feshedildiği her ne kadar davacıya 25.08.2011-25.01.2012 tarihlerinde iş akdinin 25.01.2012 tarihi itibariyle iş akdinin feshedileceği ve iş arama izni kullanması ihtar edilmiş ise de davalı tarafından bu izinlerin kullandırılmadığı bu sürelerde davacının davalı yanında çalışmaya devam ettiği bu nedenle davalının davacıya kullandırılmayan iş arama izin ücretlerini ödemekle yükümlü bulunduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir. Somut olayda, gerek 24.05.2011 tarihli bildirimde gerekse de 27.10.2011 tarihli ihtarnamede işveren tarafından işçiye iş arama izni kullanmasını önermiştir. Davacı işçi verdiği cevapta işe iade davası açtığından bahisle yapılan feshi kabul etmediğini bu nedenle de iş arama iznine ilişkin davalı işverenin kendisince imzalanmış ihtarnamelerini de kabul etmediğini beyanla iş arama iznini kendisi kullanmamıştır. Yani işverenin iş arama izninin kullandırmadığının kabulü doğru olmamıştır. Davanın reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.[1]

 

Yeni İş Arama İzninde Meydana Gelen Olaylar İş Kazası Sayılır mı?

4/1-a kapsamında sigortalı sayılan işçinin yeni iş arama izni süresinde işverenin denetimi ve otoritesi altında bulunmadığından bu süre içerisinde işyeri dışında meydana gelen kazaların iş kazası sayılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

[1] Yrg. 7. HD., T.20.01.2016, E.2015/5407, K.2016/379

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.