Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Aralık 2021

Sirküler No: 561


24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmeliğin uygulama Genelgesi yayımlanmış olup, detayları şöyledir.

Elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olan muhataplar: 01 Ekim 2021 tarihinden önce ve sonra 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılarını çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler (bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlar istemeleri halinde elektronik tebligat adresi alabilirler)

Başvuru süresi: 03.01.2022 tarihi Pazartesi gününe kadar (isteğe bağlı olarak alacaklar için herhangi bir süre bulunmamakta olup, istedikleri tarihte alabilecekler)

İstisnası; 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 4/a ve 4/c çalıştıran işverenler açısından sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde e-devlet üzerinden başvuru yapılacak.

Başvuru şekli: E-devlet üzerinden; gerçek kişi işverenler için işveren veya vekili tarafından GERÇEK KİŞİ İŞVEREN seçeneği; tüzel kişi işverenler için TÜZEL KİŞİ seçeneği (başvuru yapacak kişinin MERSİS VEYA İŞYERİ TESCİL KAYDINDA yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması); işverenlik kaydı olmayanlar için GERÇEK KİŞİ İSTEĞE BAĞLI seçeneği kullanılacak.

3.kişilere yetki tanımlanması: Gerek gerçek kişi işverenler gerekse de tüzel kişi işverenler açısından tebligatların görüntülenebilmesi için 3. kişilere yetki tanımlanabilecektir. Yetki tanımlanan bu kişiler alt hesap olarak adlandırılacaktır.

Vergi kimlik ve T.C. kimlik numaralarına göre işlem yapılması: e-tebligat işlemleri gerçekleştirilirken tüzel kişi işverenler için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işverenler için T.C. Kimlik Numarası esas alınır. Bu işlemden sonra aynı vergi kimlik numarası ve aynı T.C. Kimlik Numarası altında yeni işyeri tescil edilirse yeni bir tebligat adresi alınmasına gerek yoktur.

Tüzel kişi işverenlerde yönetici değişmesi: Yeni yönetici, şirket yetkilisi, müdür, kanuni temsilci atanması durumunda atama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-devlet üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Tüzel kişilerde birden fazla yönetici olması hali: Tek bir yöneticinin e-tebligat başvurusu yapması yeterli olacak, diğer yöneticiler de herhangi bir başvuru gerekmeksizin tüzel kişilik adına gelen e-tebligatları görüntüleyebilecek. Birden fazla yöneticinin bulunduğu yerlerde yöneticilikten ayrılma veya vefat nedeniyle elektronik tebligat adresi pasife alınır, ilgili yöneticinin alt kullanıcıların da görüntüleme yetkisi engellenir. Ancak, diğer yöneticiler görüntülemeye devam edebilecektir.

Adi ortaklıklar için giriş: Ortaklardan herhangi birinin bilgileri ile giriş yapılabilecek. Tebligatların görüntülenebilmesi için 3. Kişilere yetki tanımlanabilecek alt hesap oluşturulabilecektir.

Apartman yönetimi için giriş: Yöneticinin bilgileri ile giriş yapılabilecek. Tebligatların görüntülenebilmesi için 3. Kişilere yetki tanımlanabilecek alt hesap oluşturulabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları için giriş: Yönetici bilgileri ile giriş yapılabilecek. Tebligatların görüntülenebilmesi için 3. Kişilere yetki tanımlanabilecek alt hesap oluşturulabilecektir.

Kullanım Kılavuzu (ek-1): Elektronik tebligat adresi almak amacıyla e-devlet üzerinden yapılacak başvuruların sisteme giriş işlemleri ek-1’de yer alan kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Tebliğ edilmesi gereken evrakların muhataplara gönderilmesi: SGK Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı (İl Müdürlükleri/Merkez Müdürlükleri) tarafından tebliğ edilmesi gereken evraklar SGK tarafından elektronik olarak imzalanacak ve muhatabın elektronik adresine iletilecektir. Bu ek-2’de belirtilen kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Evrakın tebliğ edildiği tarihin tespiti: Evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi takip eden 5. günde tebliğ edilmiş sayılır. 5. günden önce okunması durumunda da evrak bu tarih itibariyle değil 5. günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Evrakın muhatap tarafından okunup okunmamasının önemi yoktur.

Cep telefonuna mesaj iletilmesi: Evrak e-tebligat ile gönderildiğinde muhatabın e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefon numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir. Bu mesajın değişik nedenlerle gönderilmemesi e-tebligatı geçersiz saymayacaktır.

İdari para cezasında indirimli ödeme evrakı: İdari para cezaları tebligatında e-tebligatta 5. günden önce ceza tutarı ödenmiş olsa dahi indirimli haktan yararlanılacaktır. Peşin ödemekle birlikte itiraz edilmesi halinde süre 5. günden itibaren başlayacaktır.

Muhatabın sorumluluğu: e-tebligat adresi almak için yapılan başvuruda istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya güncellenmemesi nedeniyle tebligata ilişkin bilgilendirme mesajının muhataba iletilememesinden doğrudan muhatap sorumludur.

E-tebligat adresinin kullanıma kapatılması: Ticaret sicil kaydının silindiği (nev’i değişikliği-birleşme dâhil) tarih itibariyle, gerçek kişinin ölümü/gaipliğine karar verilmesi halinde ölüm/gaip kararı itibariyle e-tebligat adresi kapatılacağı gibi kısıtlılık/ceza infaz kurumuna girme/askerlik hizmeti gibi hallerde de kapatılacaktır.

E-tebligat adresinin kapatılmasının anlamı: E-tebligat adresinin kapatılması hesabın tamamen silinmesi anlamına gelmez, pasife alınması ve yapılacak tebligatın kâğıt ortamında yapılması anlamına gelir.

Çalışılmadığına dair bildirim: Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sisteminde görüntülenebilen istirahat raporları, çalışılmadığına dair bildirimin SGK’ ya gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçtiğinden e-tebligat uygulaması dışındadır. Ancak, sistem üzerinden görüntülenemeyen istirahat raporlarının işverene bildirimi e-tebligat uygulaması dâhilindedir.

Genelge için tıklayınız.

Kullanım Kılavuzları için tıklayınız.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.