Sirküler

No: 256

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Ekim 2020


İdari para cezasına konu fiil, ilgili kanunlar ile verilen yükümlülük yerine getirilmediği zaman işlenmiş sayıldığından gerek mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler idari para cezasına konu fiili, yükümlüklerini yerine getirmeleri gereken sürenin son günü itibariyle işlemiş sayılmaktadır. İdari para cezalarının tahakkuk zamanaşımı süreleri, fiilin işlendiği tarihte geçerli olan kanun hükümlerine göre aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

1) 30/09/2008 veya önceki bir tarihte işlenen fiiller yönünden tahakkuk zamanaşımı süresi

 

  • 09/07/1987 ila 11/05/1993 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, bu tarihlerde konuyu düzenleyen herhangi bir yasal yasal düzenlemenin bulunmaması nedeniyle çeşitli yargı kararları uyarınca 5 yıl
  • 12/05/1993 ila 05/08/2003 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı, 3910 sayılı Kanun uyarınca 10 yıl
  • 06/08/2003 ila 30/09/2008 tarihleri arasında işlenen fillerden dolayı, 4958 sayılı Kanun uyarınca 5 yıl

olduğundan 30/09/2008 veya önceki bir tarihte işlenen fiiller bakımından idari para cezasına konu fiillerin tahakkuk zamanaşımı sürelerinin dolmuş olması nedeniyle, bu tarih öncesi işlenen fiiller dolayısıyla idari para cezası uygulanmayacaktır.

2) 01/10/2008 veya sonraki bir tarihte işlenen fiiller yönünden tahakkuk zamanaşımı süresi

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezalarının, en geç fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Örneğin; 2012/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği ve söz konusu belgenin işleme alındığı varsayıldığında, bahse konu prim belgesinin yasal verilme süresi 23/10/2012 tarihinde sona ermiş olduğundan, söz konusu fiil dolayısıyla uygulanacak idari para cezası 24/10/2022 tarihine kadar (22/10/2022 Cumartesi gününe denk geldiğinden izleyen ilk iş gününe yani 24/10/2022 tarihi, bu tarih dahil) tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.