Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Ekim 2021

Sirküler No: 88


Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine dair usul ve esaslar 486 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde açıklanmıştır.

Bu Tebliğde değişiklik yapan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de;

-Defter Beyan Sistemine girilen veya iletilen kayıtlar ile Sistemden gönderilen beyannamelerin verilme sürelerinin aynı olması dolayısıyla, meslek mensuplarının iş ve işlemlerinde kolaylık sağlamak ve Sistem yoğunluğunun zamana yayılarak iş ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olmak üzere, e-Defter uygulamasında olduğu gibi defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması ile beyannamelerin verilme süresinin birbirinden ayrılması,

– Sistemde elektronik defterlerin oluşturulması için gerekli olan kayıt girişleri ile kayıt iletimleri için, formatı Tebliğde belirtilen muhasebe fişleri ile kayıtlarını ayrıca takip eden mükellefler bakımından, e-Defter uygulamasına benzer yeni kayıt zamanı tayin edilmesi,

-Muhasebe fişi kullanmayan mükelleflerde ise öteden beri olduğu gibi kayıtların Sisteme KDV beyannamesinin verileceği günün sonuna kadar yapılmasına devam edilmesi,

-Sistemde, elektronik ortamda tutulan kayıt ve defterlerin, talep eden yetkili makamlara, 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, Sistemden elektronik defter

dosyası olarak indirilebilmesi ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kâğıt ortamdaki halinin sunulması,

– Mükellefe ulaşılamaması durumunda yetkili makamların vergi dairesi aracılığı ile kayıt ve defterleri talep edebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da bu taleplerin elektronik veya kâğıt ortamda karşılanabilmesi,

-Defter-beyan sistemi kapsamındaki mükelleflerimizin vergi beyanname ve bildirimlerini diğer mükelleflerimizde de olduğu üzere Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesine imkân sağlanarak mükellef ve meslek mensuplarında iletilen taleplerin karşılanması,

Yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği ekte yer almaktadır.

EK-1 Defter-beyan sisteminde yapılan değişikliklere dair Tebliğ düzenlemesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211019-2.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.