Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
20 Kasım 2023

Sirküler No: 916


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.09.2019 tarihli kararında (Esas: 2016/6132, Karar: 2019/15795) özetle;

Güvenlik şirketi olan davalı işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının 5 (beş) yılda bir yenilenmesi gereken sertifikasını süresinin dolmasına rağmen yenilemesi için yapması gereken işlemleri zamanında yapmadığı, fesih tarihi itibariyle de önceki güvenlik sertifikasının süresinin dolmasına rağmen yenisini almadığı, bu hususu düzenleyen ilgili mevzuat gereği güvenlik sertifika süresi dolan özel güvenlik görevlisinin yenisini almadığı sürece özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmaya devam edilmesine yasal imkân bulunmadığı, bu şekilde çalıştırılmaya devam edilmesinin çalıştıran işyerinin yaptırıma maruz kalmasına neden olacağı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Fesih, özel güvenlik görevlisi olan davacının süresi dolan sertifikasını yenilememesi gerekçesiyle yapıldığına göre bu durum, yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı işveren bakımından İş Kanunu’nun 25/3. Maddesinde belirtilen zorlayıcı neden kabul edilmeli, kıdem tazminatı hüküm altına alınmalı, ancak ihbar tazminatı talebi reddedilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 14.01.2019 tarihli kararında (Esas: 2015/30124, Karar: 2019/791) özetle;

Davacı işçinin özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, özel güvenlik belgesinin süresinin dolduğu, işveren tarafından yapılan bildirime rağmen yenileme eğitiminin alındığının ispatlanamadığı dosya içerisinden sabit olmuştur. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 19. maddesi uyarınca çalışma izin süresi sona eren personelin çalıştırılmasının Kanuna aykırılık oluşturduğundan işverence yapılan fesih 4857 sayılı İş Kanun’un 25/III maddesine dayalı olarak zorlayıcı nedenlerle yapıldığının kabulü gerekir. Mahkemece kıdem tazminatının kabulü yerinde ise de ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Her iki yargı kararından çıkan sonuca göre; özel güvenlik görevlilerinin sertifikasının yenilenmemesi durumunda kıdem tazminatı ödenmeli, ihbar tazminatı ödenmemelidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.