Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Temmuz 2022

Sirküler No: 347


28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile

-Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası ve bu müessesenin esaslarının düzenlenmesi; hâkim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına, en az üç adet meslek içi eğitim programına katılmış olma şartının eklenmesi; Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun teftiş programlarının uygulanması ve ilanına ilişkin düzenleme yapılması, bu Kurullarda görev alan müfettişlere ödenmekte olan ek tazminatın artırılması; iki kez yapılan ilana rağmen bir noterliğe atama yapılamaması durumunda, alt sınıf noterler arasından atama yapılabilmesi ve buna ilişkin şartların düzenlenmesi; noterliğe yapılan atamadan vazgeçmeye ve noterlerin göreve başlamalarına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması; noterlerin, tapu bilişim sistemi vasıtasıyla, taşınmaz satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh edilebilmesi ve noterlere taşınmaz satış işlemleri yapma görevi verilmesi ile noter tarafından yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinden doğan zararlar için noterlerin sorumluluklarının düzenlenmesi; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun mevcut yapısıyla 31 Aralık 2026 tarihine kadar çalışması; Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun üye sayısının azaltılması ve bu üyelerin bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilememelerinin düzenlenmesi; Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak stokçuluk faaliyetlerinin önlenmesine dair hükümler getirilmiştir.

Bu hükümlerden biri de, noterler tarafından tapu siciline tapu bilişim sistemi vasıtasıyla şerh verilebilmesi ve taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından da yapılabilmesi imkânının getirilmesidir.

Böylelikle,

  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak noterin yapabilecekleri işler arasına alınmıştır.
  • Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenler, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetir.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilir ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılır.
  • Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydeder.
  • Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca tapu harcı alınır.
  • Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisnadır.

Kanun metni ektedir.

EK- Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına   Dair Kanun

https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7413.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.