Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Temmuz 2022

Sirküler No: 348


7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun ile;

  • İstanbul Finans Merkezi (İFM)’nin uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonunun sağlanması;
  • İFM’nin yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin hükümlerin düzenlenmesi; menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemlerin İFM’de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebilmesi;
  • İFM’nin tüm altyapı ve üstyapısının işletilmesine yönelik iş ve işlemlerin, 20 yıl süre ile Türkiye Varlık Fonu tarafından bu amaçla kurulan anonim şirket tarafından yürütülmesi;
  • İFM’de yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği izin, ruhsat ve benzeri işlemlerinin tek bir bürodan takip edilmesi;
  • Finansal hizmet ihracatının tanımının yapılıp kapsamının belirlenmesi; finansal hizmet ihracatı kapsamında elde edilen kazançların %75’inin kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi, bu faaliyetler için harç ve damga vergisi istisnasının getirilmesi,
  • İFM’de faaliyette bulunan katılımcıların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri yabancı para birimiyle tutabilmelerine imkân sağlanması; nitelikli uluslararası insan gücüne erişim imkânlarının artırılması;
  • İFM’de bulunan taşınmazlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri kurulu ve benzeri kurullara verilen yetkilerin, 20 yıl süre ile yönetici şirket tarafından kullanılması; Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi;
  • İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022 ila 2031 yılları arasında elde edilen kazançlarına, kurumlar vergisi indirim oranının %100 olarak uygulanması; kuruluş ve izinlere dair istenen harçlar için 5 yıl süre ile muafiyet getirilmesi;
  • İFM’de yer alan bazı taşınmazların yönetici şirket adına tescil edilmesi ve bu tescil işlemlerine yönelik birtakım muafiyet ve istisnalar tanınması imkanı getirilmesi,

Sağlanmaktadır.

Kanun metni ektedir.

EK- 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-16.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.