Sirküler

No: 336

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Şubat 2021


İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka SGK Ünitesinde tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışın­da yapılan bildirimler SGK uygulamasına göre süresinde yapılmış sayılmaktadır.

Sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka SGK Ünitesinde tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlayıp başlamadığının tespitinde işveren gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına bakılarak işlem yapılmaktadır. Ancak; 240 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince banka şubelerinin her birine ayrı vergi numarası verilebildiğinden sigortalı naklinde aynı bankanın şubeleri arasında aynı vergi numarası olması şartı aranmamaktadır.

Sigortalının hizmet akdinin sona erip ermediğinin tespiti SGK’nın hizmet kayıtlarından ya­pılmakta, ayrıldığı işyerinden sonra ara vermeden nakil edildiği işyerinde işe başlaması ha­linde bu sigortalının gerek işten ayrılış bildirgesi gerekse işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesinden dolayı SGK uygulamasına göre idari para cezası uygulanmamaktadır.

İşverenlerin bu durumdaki sigortalılar için e-sigorta yoluyla verecekleri işe giriş bildirgesinde İstisna Durum Bildirim Tablosun­da “naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince (SGİM/SGM) tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı”alanı, işten ayrılış bildirgesinde 16 sözleşme sona ermeden si­gortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli”işten ayrılış nedenini seçmeleri gerekmek­tedir.

 

Örneğin; (X) işyerinden 31/12/2020 tarihinde ayrılan sigortalının bu işverene ait (Z) işyerinde 05/01/2021 tarihinde çalışmaya başladığı, işe giriş bildirgesinin 10/01/2021 tarihinde verildiği; sigortalı adına (X) işyeri tarafından verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 2020 yılı Aralık ayında 30 günlük hizmet bulunduğu, ancak işten ayrılış tarihi ve ayrılış nedeni bildirilmediği gibi sigortalı işten ayrılış bildirgesinin de verilmediği kabul edilmiştir. Bu durumda 05/01/2021 tarihinde (Z) işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının hizmet akdinin kesintisiz olarak devam ettiğinden bahsedilmesi mümkün olmadığından (çünkü arada 4 günlük boşluk bulunmaktadır), (Z) işyerinden yasal süresi dışında verilen işe giriş bildirgesi, (X) işyerinden ise yasal sürede verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgesi için idari para cezası uygulanır.

Sigortalı nakli yapılabilmesi için nakil tarihinde işverenin birden fazla işyerinin bulunması ve bu işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmamış olması, yapılacak bildirimlerde sigortalının işten ayrılış nedeni olarak 16- Na­kil kodunun seçilmesi ve işe giriş bildirgesinde işe başlama tarihinin işten ayrılış tarihini takip eden gün olarak yazılmış olması gerekmektedir.

İşten ayrılış bildirgesi verilen işyerinden bildirilen işyeri numarası ile işe giriş bildirgesi verilen işyeri numarasındaki işverenin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasının uyuşması gerekmekte olup T.C. kimlik numarası ve vergi numarası bilgilerinin aynı olma­ması durumunda işyeri, aynı işverene ait diğer bir işyeri sayılmayacağından işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri nakil olarak dikkate alınmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.