Sirküler

No: 337

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Şubat 2021


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ortak girişimler” başlıklı 14’üncü maddesinde; ortak girişimlerin birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşabileceği; iş ortaklığı üyelerinin, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyelerinin ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yapabilecekleri; ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma isteneceği; iş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortağın, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortağın belirtileceği; ihalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerektiği; iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları; konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine

getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre ihaleye katılacak olan isteklinin;

– İş ortaklığı olması durumunda, müşterek ve müteselsil sorumluluğa göre ortaklığı oluşturan her bir ortağın borcunun olup olmadığı ayrı ayrı sorgulanması gerekmektedir. Her bir ortağın kesinleşmiş borcunun olmaması halinde borcu yoktur belgesi, bir ortağın borcunun olmayıp diğer ortağın borcunun olması halinde borcu olduğuna belge düzenlenir.

– Konsorsiyum olması durumunda, yüklenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi, bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması ve yüklenicilerin her biri adına işyeri tescili yapılmış olması halinde her bir ortağın sorumluluğunun ayrı olmasından dolayı kesinleşmiş prim borcu olmayan ortağa diğer ortakların borcunun olup olmadığına bakılmaksızın borcu yoktur belgesi verilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.