Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Aralık 2023

Sirküler No: 933


İşveren aleyhine adli makamlarda açılan davalarda özellikle fazla mesai ücretlerinin ödenip ödenmediği konusunda ispat noktasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu açıdan işveren kurmuş olduğu veya satın almış olduğu elektronik veya personel takip sistemleri kullanmayı veya fiziki ortamda imza föyleri ile takip yapmayı tercih edebilir. Özellikle fazla mesainin ispatında işyeri kayıtları, giriş-çıkış belgeleri, işyeri yazışmaları delil niteliğinde kabul edilmektedir. Personel takip sistemiyle, işçinin işe giriş ve işten çıkış saatleri hazırlanan yazılım sistemlerine aktarılır ve böylelikle günlük takip gerçekleştirilir.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi bir kararında (T: 04.05.2016, E: 2015/1800, K: 2016/11217);

“Somut uyuşmazlıkta, işyerinde giriş-çıkışın elektronik sistem ile kayıt altında tutulduğu anlaşılmaktadır. Kartlı giriş-çıkış sisteminde imza alınması mümkün olmadığından bilirkişinin ibraz edilen giriş-çıkış kayıtlarında davacının imzası bulunmadığından bahisle bu kayıtlara itibar edilmediğine ilişkin değerlendirmesi ve Mahkemenin buna itibar ile sonuca gitmesi yerinde değildir. Dosyada mevcut işyeri giriş-çıkış kayıtlarına ilişkin bilgisayar dökümleri davacı asile gösterilip sorularak beyanı alındıktan ve gerekirse mahallinde keşif yapılarak bu husus açıklığa kavuşturulduktan sonra fazla mesai talebinin değerlendirilmesi gerekirken, açıklanan gerekçeyle işyeri giriş-çıkış kayıtlarına itibar edilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Sonuç olarak; işverenler işyerinde işçilerinin işe giriş ve çıkışlarını elektronik bir sistem ile takip edebilir, kayıt altına alabilir ve alınan bu kayıtlarda işçinin imzası olmazsa bile delil niteliğinde sayılmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.