Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Mart 2022

Sirküler No: 246


Anayasa Mahkemesinin 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan,

“Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.”

hükmü iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin anılan kararı ve açıklamaları de dikkate alındığında adil yargılama hakkı kapsamında,

-Bağlantılı olarak işlenen kaçakçılık suçu ve vergi cezalarına ilişkin yargılama/cezalandırma süreçlerinde bir diğerini etkileyebilecek unsurlar dikkate alınmalıdır.

– İlk olarak kesinleşen süreçte uygulanan yaptırım sonradan kesinleşende dikkate alınmalı ve süreçler arasında zamansal yönden bağlantı kurulmalıdır.

-Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ile olguların tespitine ilişkin herhangi bir tekrarın oluşmasını engelleyecek bir etkileşim yoluna gidilmelidir.

– Kaçakçılık ve idari ceza uygulama süreçleri bir bütünün parçaları olacak şekilde bağlantılı bir biçimde yürütülmesi ilkesi dikkate alınmalıdır.

Anayasa Mahkemesi kararına ekte yer verilmiştir.

EK- Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2019/4, K: 2021/78 Sayılı Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220309-7.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.