Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mayıs 2022

Sirküler No: 559


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesine göre; sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde yeni işveren, işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesini vermekle yükümlü olup, bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam etmektedir.

Devir nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemekte olup, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için devire ilişkin gerekli değişiklikler işyeri tescil kütüklerine kaydedilmektedir. Bu durumda işyeri devri halinde devreden ve devralan işverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

Devir tarihinden önceki sürelere ilişkin sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi eski e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile devir tarihinden sonraki sürelere ilişkin işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ise yeni e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile bildirilecektir.

Örneğin; (X) işvereni 25/04/2022 tarihinde 30 sigortalısı olan işyerini, (Z) işverenine devretmiştir. İşyerini devir alan (Z) işvereni işyeri bildirgesini vermiş, 07/05/2022 tarihinde 10 sigortalı daha çalıştırmaya başlamıştır. Bu durumda devreden işverence 30 sigortalı için işten ayrılış bildirgesi, devralan işverence de işe giriş bildirgesi verilmeyecektir. Ancak sonradan 07/05/2022 tarihinde işe alınan 10 sigortalı için işe giriş bildirgesinin en geç 06/05/2022 tarihine kadar yeni e-sigorta kodu ve şifresi ile bildirilmesi gerekmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.