Sirküler

No: 93

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


İşçiler dışındaki diğer istihdam şekillerine bakıldığında örneğin memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202 ile 206’ncı maddelerine göre çalışmayan eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına aile ve çocuk yardımı yapılmaktadır. Buradan hareketle, işçi statüsünde olanlar için de böyle bir uygulama benimsenebilir. Tamamıyla işçi ve işveren arasında yapılacak iş ve toplu iş sözleşmelerine göre şekillendirilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre, taraflar iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. Sonuç olarak, işveren işçilerine aile yardımı verebileceği gibi vermeyebilir de. İşveren, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışmayan eş ve çocuklarına aile ve çocuk yardımı yapabileceği yönünde hüküm koyarsa öder. Böyle bir hüküm konulursa, işveren işçisinden eşinin çalışıp çalışmadığına ilişkin beyan veya belge (memurlarda olduğu gibi aile yardımı bildirimi, bu bildirimde eşinin çalışıp çalışmadığı ile bakmakla yükümlü çocuklarının durumu görülmektedir.) isteyebilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.