Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mayıs 2024

Sirküler No: 1043

İşin Niteliğinden Doğan Sebebin İşçi Sağlığını Ne Ölçüde Tehlike Oluşturduğu

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin bir kararında (E: 2015/13416, K: 2018/7438, T: 03.04.2018); mahkeme, sağlık kurul raporunda belirtilen şikâyetlerle davacının yaptığı iş arasında mutlak bir bağ bulunmadığı, rahatsızlıklarının fizik tedavi ile giderilebileceği; bu itibarla davacının iş akdinin 4857 sayılı Kanunun 24/1-a Maddesi’nde belirtilen işçinin haklı nedenlerle iş akdini derhal fesih hakkının doğmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı için ne ölçüde tehlike oluşturduğu hususunda yeterli araştırma yapılarak ilgili Adli Tıp Kurumunun ilgili dairesinden usulüne uygun rapor alınması ve işçinin feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken değerlendirilmediğinden mahkeme kararı bozulmuştur.

Davacı işçi çalıştığı işyerinde görevinden dolayı sağlığının işyerinde çalışmaya elverişli olmadığını iddia ederek 4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesinin 1/a bendi uyarınca sağlık sebepleri nedeniyle haklı sebebe dayanarak iş akdini kendisinin fesih ettiğini beyan etmiştir.

İşçiye iş akdini haklı fesih imkanı veren 4857 Sayılı Kanunun 24/l-a maddesi – “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa….” hükmü amirdir

Davacı işçi dava dilekçesiyle iş akdini sağlık nedeniyle feshettiğini beyan etmiş olup, sağlık kurulu raporunda, mesleki ve mesleki olmayan bulgular teşhis edilmiş, davacının ağır yük kaldırmayacağı, uzun süre ayakta kalmayacağı bir bölümde çalışması yönünde karar verildiğini, mahkemece iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı için ne ölçüde tehlike oluşturduğu hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu yönde gerekli araştırmanın yapılarak ilgili Adli Tıp Kurumunun ilgili Dairesinden usulüne uygun rapor aldırılması ve işçinin feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.