Sirküler

No: 263

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Ekim 2020


Yargıtay vermiş olduğu bir Kararda özetle;[1]

“ Davaya konu olayda (X) işyerinin sigortalısı (A) bunalıma girerek, mesai bitimine yakın işini bırakarak işyerinin çatı katında ikametine tahsis edilen işçi yatakhanesinde kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Bu olay üzerine görülen davanın temyizinde yüksek Mahkeme kararında, davanın görüldüğü tarihe yürürlükte olan mülga 506 sayılı Yasa’nın 11/a maddesine (5510 SK. Md. 13) atıfla; “…sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedence veya ruhça” arızaya uğratan olay iş kazasıdır.” demek suretiyle bir olayın iş kazası sayılması için iki temel unsura vurgu yapmıştır. Kararın devamında, davaya konu olayda sigortalının intihar ettiği yerin (kendisine ikameti için tahsis edilen işyerinin çatı katı) “işyeri”nden sayılması gerektiğinin yasal dayanağı belirtilmiştir. Şöyle ki; Karar’da da belirtildiği gibi, 506 sayılı Yasa’nın 5/a maddesine (5510 SK. Md. 11) göre işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, işçilerin dinlenme, yemek, uyku vesair gereksinimlerini karşılamaya ayrılmış alanlar “işyeri”nden sayılmaktadır. Anılan Karar’a göre, burada işin yürütümündeki maksat; işyerinde işçilerin sağlığının güvence altına alınmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını da içermektedir. Şu hale göre 506 sayılı Yasa’nın 11/A-a (5510 SK. Md. 13) maddesinde tarif edildiği üzere sigorta olayına neden olan intihar eyleminin işçilerin ikametine ayrılan ve işyerinin eklentisi konumunda bulunan bu nedenle de işyerinden sayılan işçi yatakhanesinde diğer bir anlatımla sigortalının “işyerinde bulunduğu sırada” meydana geldiğinden ve iş kazası olduğunda kuşku yoktur.”

SGK uygulamasına göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada intihar etmesi, 5510 sayılı Kanun anlamında 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” hükmü kapsamında değerlendirilerek, iş kazası sayılmaktadır

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada sigortalının intihar etmesi olayının bir iş kazası olayı olarak değerlendirildiğine dair yargı kararları da mevcuttur.[2]

İntihar etme olayı, sigortalının kasti bir hareketine işaret etmektedir. Kasti hareket, olayın bir iş kazası olmasını etkiler mi? Bunun cevabını 5510 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde bulabiliriz. Bu madde bir olayın iş kazası niteliğinde bürünmesini engelleyen nedenlerden değildir.

[1]Yrg. 10. HD., 05.07.2004 T., 2004/6425 K., 2004/4465 E.

[2] Yrg. 9. HD., 30.04.1973 T., 38091/14209; Yrg. 10. HD., 29.03.1979 T., 8413/2759; Yrg. 10. HD., 04.02.1980 T., 6407/624; Yrg. 21. HD., 18.11.1999 T., 8055/8307.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.