Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Kasım 2021

Sirküler No: 103


7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla ihracat stratejileri doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için vergi muafiyetleri başta olmak üzere gerekli kanuni düzenlemeler yapılmıştır.

Kanunun getirdiği önemli düzenlemelere, kısa kısa aşağıda yer verilmiştir:

  • 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa göre ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş kurumlar vergisinden muaf tutulmakta ve elde ettikleri kazançlar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması sağlanmaktadır (GVK geçici madde 67/5).

İhracatı Geliştirme AŞ’ye Damga Vergisi Kanununda, Harçlar Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda muafiyet tanınmaktadır.

  • İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamamaktadır.

  • Türkiye’de ihracatı finansman yolu ile destekleyen Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,  yapım ihaleleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer kamusal ve mali düzenlemelerden muaf tutulmaktadır.

Ayrıca Bankanın her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankanın kredilerinin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında Banka üzerinde kalması hâlinde satış, devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler teminattan ve tüm harçlardan; Bankanın ihracatın finansmanına ilişkin açtığı alıcı veya ihracatçı kredileri, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için verdiği garantiler, ihracatçıların mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere yaptığı ihracat kredi sigortaları ile yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinin finansmanı ve bu kapsamda verdiği garantiler dolayısıyla lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmaktadır.

  • 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin, bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır.
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda son dönemde yapılan muhtelif değişikliklerle şirket tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair 6102 sayılı Kanunda öngörülen altı aylık süre üç aya indirilmekte ve tasfiye süreçleri hızlandırılmaktadır.

7341 sayılı Kanun düzenlemesine ekte yer verilmiştir.

EK-1 7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.