Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Eylül 2022

Sirküler No: 404


Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi
yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve
esaslar, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile belirlenmiş ve 10 Eylül 2022 itibari ile
yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;
1-Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak
Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi
amacıyla;
a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
2- Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek
irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde
biridir.
3- İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin bitimi ile sona erer.
Sözleşme;
a) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması,
b) Taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması,
c) Adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi,
ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten
itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilmemesi,
d) Bağlantı anlaşmasının iptal edilmesi, hâlinde İdarece feshedilir.

Diğer usul ve esaslar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220910-3.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.