Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Aralık 2022

Sirküler No: 705


Hizmet borçlanmaları 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde düzenlenmiş olup, bu düzenlemeye göre
aşağıdaki hizmet borçlanmalarının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 66’ncı madde düzenlemesi
dikkate alınarak sigortalılık başlangıç tarihini borçlanılan gün sayısı kadar geriye
götüreceği/götürmeyeceği belirtilmiştir.
 Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri GERİYE GÖTÜRMEZ.
 Sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süre GERİYE
GÖTÜRMEZ.
 Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri
GERİYE GÖTÜRÜR.
 Personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri GERİYE GÖTÜRMEZ.
 Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında
geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri GERİYE GÖTÜRÜR.
 Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri GERİYE GÖTÜRÜR.
 Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat
edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri GERİYE GÖTÜRMEZ.
 Grev ve lokavtta geçen süreleri GERİYE GÖTÜRMEZ.
 Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri GERİYE GÖTÜRÜR.
 Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi
takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri GERİYE GÖTÜRMEZ.
 Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri
GERİYE GÖTÜRMEZ.
 Sigortalı olmaksızın, yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden
yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak
geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı
GERİYE GÖTÜRÜR.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.