Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Ekim 2021

Sirküler No: 75


06/10/2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 315 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif yoluyla kesilen vergilerinin gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ile kalan kısmının iadesine, geçici verginin mahsup ve iadesine ve bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine yönelik düzenlemelerin yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde uygulama alanı kalmamış veya güncellenmesi gereken konularda bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

– İnceleme raporu ve teminat aranmaksızın 10 bin TL ye kadar iade edilebilecek tutar 50 bin TL, Yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecek 100 bin TL lik tutar ise 500 bin TL olarak güncellenmiştir.

  • Nakden iade talepleri ile ilgili olarak belirlenen tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması sağlanmıştır.

– İade taleplerinin 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen standart iade talep dilekçeleriyle yapılacağı Tebliğ metnine işlenerek uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi sağlanmıştır.

Değişikliğe dair Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK-1 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211006-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.