Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Mart 2022

Sirküler No: 528


Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 13.12.2021 tarihli kararında (E.2021/12458-K.2021/14968) aşağıdaki şekilde hüküm tesis ettirilmiştir.

Davacı dava dilekçesi ile birlikte, davalılara ait malikhanede 2004-2014 yılları arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep ve dava etmiştir.

4857 sayılı Yasanın 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren aralarındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki hukukî ilişkilerde Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin hükümleri uygulanır. Aile bireylerini evden alarak alışverişe, şehir içinde gezmeye götüren, boş zamanında ev ve eklentilerinde zamanını geçiren şoföründe ev hizmeti yaptığı ve iş kanunu kapsamında olmadığı kabul edilmelidir. Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi İş Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. Dosya kapsamında, bozma ilamına konu hizmet tespit davasında davacının davalılara ait evin mutfak temizlik işlerinde çalıştığının belirlendiği, bu durumda uyuşmazlıkta 4857 sayılı yasanın 4. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin hükümleri uygulanacağından uyuşmazlığın … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu kararda; ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışanların alacaklarının iş mahkemeleri yerine asliye hukuk mahkemelerinde görülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.