Sirküler

No: 18

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Temmuz 2021


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 7333 Kanun numarası ile 18/7/2021  tarihinde kanunlaştı.

Teklif ile bütün olarak; güvenlik korucularına ödenen ücretin asgari ücrete tamamlanması; Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim alan kişilerin diş protez laboratuvarlarında yardımcı personel olarak çalışabilmesi; Hazine ve Maliye Bakanlığına, kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında ücret alma yetkisi verilmesi; Tarım ve Orman Bakanlığına hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi verilmesi; 2020 yılında Aydın, İzmir ve diğer illerde meydana gelen depremler sonucunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapabilmesi; kooperatiflerin yönetim kurullarında, üniversiteler dâhil olmak üzere, her ortağın yönetime seçilme konusunda eşit olması; Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına Devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliğinin eklenmesi; Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ve bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanının tarafsızlığının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması; 5941 sayılı Çek Kanunu’na 7226 sayılı Kanun ile eklenen karşılıksız çek düzenleme suçunun infazın durdurulmasına ilişkin hükümlerin kapsamının genişletilmesi ve hükümlerde yer alan sürelerin uzatılması; Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezanın yürürlük tarihinin ertelenmesi; 6758 sayılı Kanun uyarınca kayyım olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bu kapsamdaki görev süresinin uzatılması öngörülmektedir.

Yasalaşan teklif sonucunda başlıca;

1-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile;

Hazine ve Maliye Bakanlığına 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde 6 milyon (altı milyon) Türk lirasını geçmemek üzere ücret almasına imkân sağlanmıştır.

25941 sayılı Çek Kanununda yapılan düzenleme ile;

30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır.

Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

3- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan düzenleme ile;

 

İşverenlerce,

 

  1. a) 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  1. b) 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek Kanun metnine Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7333.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.