Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Mart 2022

Sirküler No: 243


Gelir idaresince verilen 27.02.2022 tarihli özelge ile;

-Mesleki faaliyetin icrasında da kullanılan şahsi cep telefonuna ait haberleşme gideri ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanın; cep telefonunun envantere kayıtlı olması, mesleki kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması şartları dâhilinde, mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

-Ancak, 6802 sayılı Kanun kapsamında cep telefonunuza ilişkin fatura bedeli içerisinde yer alan özel iletişim vergisinin ise mesleki kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

-Mesleki faaliyet için bir yıldan fazla kullanılan envantere kayıtlı cep telefonunun amortisman yoluyla itfasında, 3 yılda ve %33,33 amortisman oranının dikkate alınması gerekmektedir.

-Diğer taraftan, her yılın amortismanı ancak o yılda nazara alınabilir.

-İlgili yılda ayrılmayan amortisman tutarlarının sonraki yıllarda ayrılması imkânı bulunmamaktadır. Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzamaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.