Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ekim 2021

Sirküler No: 81


Hizmet erbabına işverenlerce verilen yemek hizmetlerinin hem işveren hem de hizmet erbabı açısından iki boyutu bulunmaktadır.

A-Hizmet erbabı açısından

1.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında sağlanan yemek hizmetine dayalı ödenen ücretler,  herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın gelir vergisinden istisnadır.

2.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait sağlanan yemek hizmeti, bir günlük bedelin (2021 yılında uygulanmak üzere 25TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı ile gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 186 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre söz konusu istisna hükmünün uygulanmasında;

– İşverenlerce yemek bedeli, doğrudan yemek verme hizmetini sağlayan veya bu işe aracılık eden kuruluşa ödenecek (hizmet erbabına ödenmeyecek),

– Yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ait bir günlük tutarı KDV hariç (2021 için 25 TL)’lik kısmı istisnaya konu edilecek (fiilen çalışılmayan günler için de yemek bedeli ödenmesi halinde, bu ödeme istisna kapsamının dışında kalacak),

– Yemek bedeli faturası (götürü usule tabi olan mükellefler için gider pusulası), işveren adına düzenlenecektir. Ancak, faturaya veya gider pusulasına yemek yiyen hizmet erbabının adı ve soyadı ile yemek yediği gün sayısı bir liste halinde eklenecektir.

Bu şartlar çerçevesinde işverenlerce, hizmet erbabına civar lokantalar veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlar vasıtasıyla temin edilen menfaatler vergiden istisna edilecektir.

Yemek bedelinin bir günlük tutarının (2021 için 25 TL)’yi aşması halinde aşan kısım (istisna tutarına isabet eden KDV hariç olmak üzere) ücret olarak vergilendirilecektir.

  1. İşverenler Açısından

İşverenlerce gerek iş yerinde veya müştemilatında gerekse bunun mümkün olmadığı durumlarda yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler, kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

İşverenlerin yemek vermek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, mal ve hizmet bedeline dâhil edilmeyecek ve indirim konusu yapılacaktır.

İşverenlerin lokantalar veya yemek verme hizmeti sağlayan yerlerden, personeline yemek vermek suretiyle sağladığı menfaatler için ise; günlük 25 TL lik yemek bedeli istisnasına KDV dâhil bulunmamaktadır. Yemek bedelinin 25 TL lik kısmı, vergiden istisna edilecek, bu bedele isabet eden KDV işverenlerce indirim konusu yapılacaktır. KDV oranı,  01.10.2021 tarihinden sonra %8 olarak dikkate alınacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.