Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Eylül 2021

Sirküler No: 56


15 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin Kanun Yararına Temyiz talebine ilişkin aldığı kararda, borç/alacak ilişkisinde zamanaşımına dair önemli tespitler yapılmıştır.

Buna göre;

1.6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenen zamanaşımı; alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması yüzünden “dava edilebilme” niteliğinden yoksun kalmasını ifade etmektedir. Zamanaşımına uğramış bir borç, ifa edilebilen fakat dava edilemeyen eksik bir borçtur.

2.Borcun zamanaşımına uğramasıyla, borç (alacak) sona ermez, sadece alacağın tahsiline yönelik, “alacağın dava edilebilme niteliği” ortadan kalkar.

  1. Borçlu; kişisel savunmasında borcunu ifadan kaçınmak istiyorsa, zamanaşımı def’inde bulunmalı, alacağın zamanaşımına uğradığını, dava edilebilme niteliğini kaybettiğini beyan etmelidir.

4.Mahkeme tarafından davalının zamanaşımı def’ini ileri sürmediği durumlarda, davanın esasını incelemesi ve sonucuna göre bir hüküm vermesi gerekir.

Söz konusu Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin K:2021/7142, E:2021/3978 sayılı kararı ekte yer verilmiştir.

EK-1 Yargıtay Kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.