Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Ocak 2022

Sirküler No: 208


Asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler, 2/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, vergiden istisna edilmişti.

Bu defa yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar, 319 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde;

  • Asgari ücret vergi istisnası ve ilişikli örnekler
  • Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası
  • Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisnanın uygulanması
  • Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemeleri
  • Yıllık beyanname verilmesi halinde istisna uygulaması
  • Ücret bordrosu ve hesaplamalar

konularında açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ düzenlemesine ekte yer verilmiştir.

EK-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-5.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.