Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Şubat 2022

Sirküler No: 515


24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 04.11.2021 tarihli 2021/82 sayılı kararında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar başlıklı 10.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile” hükmü, kanun koyucunun anayasal ilkelere bağlı kalmak koşuluyla güvenlik hizmetlerini yerine getirecek kişilerde bulunması gereken şartları belirleme konusunda takdir yetkisine haiz olduğu ve bu kapsamda öngördüğü kuralın masumiyet karinesini ihlal eden bir yönü bulunmadığını belirterek Anayasa’nın 13,36,38,48 ve 49. maddelerine aykırı olmadığına oyçokluğuyla karar vermiştir.

Karar için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.