Sirküler

No: 47

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Eylül 2021


30/4/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarına yönelik değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere ait ikincil düzenlemeler ise Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) ile yapılarak, 2 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamında genel hatları ile;

1 -5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların  kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi ile,

  -Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde yapılan akaryakıt ve LPG teslimine dair faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

2- a)5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri, teminat kapsamına alınmış bunlardan yeni işe başlayanlardan, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın;

i) Dağıtıcı lisansına sahip olanlar (2021 yılı için 20 milyon Türk lirası),

ii) Dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanlar (2021 yılı için 1 milyon Türk lirası),

b) Faaliyetlerine öteden bu yana devam edenler, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, (2021 yılı için 100 milyon Türk lirası) den fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında, teminat vereceklerdir.

3-Ayrıca akaryakıt ve LPG’ye yönelik faaliyetlerde kullanılan ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyenler hakkında uygulanacak üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ekte yer verilmiştir.

EK-1 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210902-7.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.