Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ocak 2024

Sirküler No: 962


(ceza tutarında brüt aylık asgari ücret 20.002,50 TL dikkate alınmaktadır)

İdari Para Cezasını Gerektiren Fiiller Ceza Tutarı
1) Sigortalı işe giriş bildirgesini ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresinde ve SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için Aylık asgari ücret tutarında (*)
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,
– İlk tespitte her bir sigortalı için Aylık asgari ücretin 2 katı tutarında
– 1 yıl içinde 2. kez tespitinde her bir sigortalı için Aylık asgari ücretin 5 katı tutarında
2) İşyeri bildirgesini yasal süresinde SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
– Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için Aylık asgari ücretin 3 katı tutarında (*)
– Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için Aylık asgari ücretin 2 katı tutarında (*)
– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için Aylık asgari ücret tutarında (*)
3) SGK’nın defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden SGK’ ya bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, Aylık asgari ücretin 2 katı tutarında
4) İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin SGK’ nın denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere SGK tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
– Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için Aylık asgari ücretin 12 katı tutarında
– Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için Aylık asgari ücretin 6 katı tutarında
– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için Aylık asgari ücretin 3 katı tutarında
5) Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
– Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin 12 katını aşmamak üzere Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
– Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin 6 katını aşmamak üzere Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin 3 katını aşmamak üzere Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
6) Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, Aylık asgari ücretin 12 katı tutarında
7) Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
– Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Aylık asgari ücretin 12 katı tutarında
– Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, Aylık asgari ücretin 6 katı tutarında
– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, Aylık asgari ücretin 3 katı tutarında
8) Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak SGK tarafından istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç 1 ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, Aylık asgari ücretin 2 katı tutarında
9) Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek SGK’ ya vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere Aylık asgari ücret tutarında (*)
10) Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/1-b sigortalılarını SGK’ ya bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, Aylık asgari ücret tutarında (*)
11) İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde SGK’ ya bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, Aylık asgari ücret tutarında (*)
12) Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde SGK’ ya bildirmeyen ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için Aylık asgari ücret tutarında (*)
13) SGK’ nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, Aylık asgari ücretin 5 katı tutarında
14) SGK’ nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, Aylık asgari ücretin 10 katı tutarında
15) Kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden, 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesi kapsamında SGK tarafından istenen bilgi ve belgeleri;
– Belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyenler hakkında, Aylık asgari ücretin 5 katı tutarında
– Geç verenler hakkında, Aylık asgari ücretin 2 katı tutarında
16) 4/1-a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden SGK tarafından işverenlerden istenilen bildirimlerin;
Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına Aylık asgari ücretin 1/10 ‘u tutarında
Hiç yapılmaması halinde sigortalı başına Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
17) 4/1-a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da SGK tarafından belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya SGK tarafından internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü  bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için Aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında (*)
18) 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
19) 5510 sayılı Kanun’un Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için Aylık asgari ücret tutarında
20) Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirgenin;
Yasal süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için Aylık asgari ücret tutarında
Yasal süresi dışında verilmesi halinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere Aylık asgari ücretin 1/5 ‘i tutarında
Yasal süresi dışında verilen bildirgenin ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere Aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında
– Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılışına ilişkin Bildirgenin süresinde verilmemesi halinde Aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında
Herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, SGK’ nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların SGK’ ya bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde Aylık asgari ücretin 2 katı tutarında
21) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için; aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere,
– Beyannamenin asıl olması halinde, beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına Aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında
– Beyannamenin ek olması halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına Aylık asgari ücretin 1/8’ i tutarında
Ek beyannamenin sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin SGK tarafından geçerli sayılmamasına bağlı olarak SGK tarafından re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına Aylık asgari ücretin 1/2′ si tutarında
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mahkeme kararı, SGK’ nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları SGK’ ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin SGK’ ya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için
– Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere sigortalı başına Aylık asgari ücret tutarında
– Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere sigortalı başına Aylık asgari ücretin 1/2 ‘si tutarında
– Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/3 ‘ü tutarında
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin 1/10 ‘undan az, 2 katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında
22) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu, gerçeğe aykırı bildirilen her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına Aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında
(*)  Mahkeme kararına, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. SGK tarafından, bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK’ ya bildirilmemesi halinde idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK’ ya verilmesinden itibaren 15 gündür.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.