Sirküler

No: 378

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Mart 2021


Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler” başlıklı 111’inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre;

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelininçarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, aynı tebliğlerde kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

Bu yasal mevzuat çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek, 24.03.2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Tebliğ İçin Tıklayınız…

Birim Maliyetler İçin Tıklayınız…

Birim Maliyetler 1

Birim Maliyetler 2

Birim Maliyetler 3

Birim Maliyetler 4

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.