Sirküler

No: 38

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Ağustos 2021


Gelir İdaresi Başkanlığı (Konya Vergi Dairesi Başkanlığı) nın 01.07.2021 tarihli özelgesine göre;

– Gerekli şartları sağlamış olması kaydıyla yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerce belge kapsamındaki makina ve teçhizatın ithali, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d ve 16/1-a maddelerine göre KDV’den istisnadır. Ancak makine ve teçhizatın yurt dışından kiralanmasında, KDV istisnası hükümleri uygulanmayacaktır.

-Öte taraftan, yurt dışından yapılacak söz konusu kiralamalarda, kiralanacak malların Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında geçici ithalat rejimine tabi tutulması ve malların Türkiye’de kaldığı her ay için kati ithalatında alınması gereken gümrük vergilerinin %3’ünün tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, söz konusu malların kesin ithali KDV’den istisna olduğundan, malların Türkiye’de kaldığı süre için gümrükte KDV alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Katma Değer Vergisi Özelgesine, https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat  adresinde Özelgeler kısmından ulaşılabilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.