Sirküler

No: 265

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2020


İş mevzuatında esasen yıllık ücretli izinlerin işverenler tarafından bölünemeyeceği ve sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu denildikten sonra işçi ve işverenleri anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde de kullanılabileceği düzenlenmiştir. Kanun koyucunun bu düzenlemedeki amacı bir tam yıl çalışmış olan işçinin bedensel ve ruhsal sağlığı için en az 10 günlük izin kullanması gerekliliğidir.

Yıllık ücretli izinlerin 10 günden az olacak şekilde parçalı olarak kullandırılmış olması halinde, parçalı olarak kullandırılan yıllık ücretli izinler kullandırılmış sayılır. Ancak, iş mevzuatı gereği idari para cezasının uygulanacağı saklıdır. Yani; yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölmek, izin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmak veya eksik kullandırmaktan dolayı 2020 yılında her işçi için 509,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Yıllık izin sürelerinin 10 günden aşağı bölünememesine rağmen, davacı tarafından 10 günden az sürelerle yıllık izin kullanma talep edilmiş olup, herkes haklarını kullanırken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğundan ve bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağından, süreler 10 günden az da olsa yıllık izinden mahsup edilmelidir.[1]

İş Kanunu 56/3. maddesindeki, yıllık izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölünebileceği yönündeki düzenleme, davacının bir defada kullandığı on günün altındaki yıllık izin sürelerinin hesaplama sırasında dikkate alınmasına engel değildir. Bu husus gözetilerek bakiye yıllık izin ücreti alacağının yeniden hesaplanması için hükmün bozulması gerekmiştir.[2]

 

[1] Yrg. 7. HD., T.21.01.2014, E.2013/17206, K.2014/692

[2] Yrg. 22. HD., T.21.02.2018, E.2017/10003, K.2018/4249

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.