Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Eylül 2021

Sirküler No: 67


1.Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarih ve 2021/UH.II-1739 sayılı Kararı

Fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu sunmaları gerektiği anlaşılmakla birlikte standart formda yer alan “… 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin sunulan geçici teminat mektubunda yer almaması, söz konusu geçici teminat mektubunun geçerliliğini etkilemez.

 

2.Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarih ve  2021/UY.IV-1707 sayılı Kararı

Pazarlık usulüyle ve ilansız şekilde gerçekleştirilen ihalede, başvuru sahibinin idare tarafından ihaleye davet edilmediği, buna göre Kamu İhale Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan emredici hüküm kapsamında, ihale dokümanının kendisinin erişimine sunulmadığı ve dolayısıyla ilgilinin aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını kazanamadığından başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

 2.Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarih ve 2021/UH.IV-1709sayılı Kararı

Anayasa’nın 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup idare tarafından bilgilendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından tesis edilen işlemlerde anayasal yükümlülüğün yerine getirilmeyerek aday, istekli ve istekli olabileceklere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin dilekçesi ekinde yer alan imza sirkülerinin asıl veya yetkili mercilerce onaylı örnek olmadığı, söz konusu belgenin fotokopi olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından başvuru süresi sona erdikten sonra itirazen şikâyet başvurusu yapıldığından şekil eksiklikleri için eksiklik yayımlanma süresi kalmadığından Kurumun internet adresi üzerinden eksiklik yayımlanmamıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.