Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Kasım 2021

Sirküler No: 94


1.Kamu İhale Kurulunun 20.10.2021 tarih ve  2021/UH.II-1916 sayılı Kararı

İhale teklif mektubunu imzalayan (A) ya ait imza beyannamesi yerine imza sirkülerinin sunulmasının mevzuata aykırı olmadığı, imza sirkülerinin yetki dayanağını da tevsik eden ve imza beyannamesine nazaran daha kapsamlı ve aynı işlevi yerine getiren nitelik taşıdığı, kamu ihale mevzuatının lafzından söz konusu belgelerin ihalelere teklif verecek gerçek kişi ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin imzalarının teyidi amacıyla sunulacağının anlaşılması gerektiği, dolayısıyla teklif mektubunu imzalayan (A) ya ait imzanın kendi adına düzenlenen imza sirkülerinden ihalelere teklif vermeye yetkili olduğunun açıkça anlaşılacağı tespit edildiğinden bu yöndeki iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Dolayısı ile ihale dışı bırakılan tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2.Kamu İhale Kurulunun 20.10.2021 tarih ve  2021/UH.I-1920 sayılı Kararı

İsteklilerce sözleşme konusu işin maliyetinin hesaplanmasında, servise konu gıda ürünlerinin niteliklerinin bilinmesi yanında toplam ne kadar servis edileceğinin de bilinmesi gerektiği açıktır. Ekmek gıda maddesine ilişkin olarak, bir kişinin günlük toplam istihkakı belirtilmesine rağmen günlük toplam kaç kişiye verileceği dolayısıyla toplam ne kadar ekmek tüketileceği bilgisini doğrudan veya dolaylı içeren bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmemiştir. Bu itibarla teklif maliyetini etkilemeye elverişli ekmek gıda maddesinin günlük toplam ne kadar servis edileceğine ilişkin düzenleme yapılmamasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

3. Kamu İhale Kurulunun 20.10.2021 tarih ve  2021/UY.I-1933  sayılı Kararı

Şikâyete konu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirildiği, bu ihalelerde fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin EKAP üzerinden yapılacağının hüküm altına alındığı, ayrıca İdari Şartname’nin en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin düzenlendiği,  fiyat dışı unsur puanlamasında yuvarlama yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, “07.006/Kırma Taş Nakli” iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının asgari ve azami olarak %16-%24 arasında kalması halinde 10 puan alınacağının düzenlendiği görülmüştür.

Sonuç olarak, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin fiyat dışı unsur puanının eşit bir değerlendirme yöntemi ile EKAP üzerinden yapıldığı, başvuru sahibi tarafından söz konusu iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının asgari ve azami oranlar olan %16-%24 arasında kalmadığından,  şikâyete konu iş kaleminde fiyat dışı unsur puanının (0) olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin fiyat dışı unsur değerlendirmesine yönelik yapılan hesaplamada çıkan sonuç üzerinden idarece yuvarlama yapılması gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.