Sevim Yıldırım Kül
Yatırım Destekleri Uzmanı
23 Ağustos 2023
Sirküler No: 3

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 2. dönem başvuruları 21.08.2023 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştır.

Çağrılar kapsamında yapılan önemli iki değişiklik aşağıdaki gibidir.

 • Ortaklı olarak sunulan projelere ilave 5 puan verilecektir.
 • 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurusu süresi limiti24 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, desteklenecek projelerin izleme sürecinde teknolojik gereksinimler veya çalışma konularına özel koşullar nedeniyle prototip testleri, klinik testler gibi proje çıktısının ticari ürüne dönüşmesini sağlayacak çalışmaların gerektirdiği süreler nedeniyle projenin 24 ay içinde tamamlanamayacak olması durumunda, Kuruluşun talebi üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda proje destek süresi otuz altı ayı geçmemek üzere ve en fazla yüzde ellisi (%50) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilecektir.

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

Çağrı Amacı;

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı;

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, “Çağrıya Özel Şartlar” bölümünde yer alan linklerde belirtilen Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

 • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması,
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi,
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi,
 • Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
 • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi,
 • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi.
1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI TAKVİMİ
Çağrı Açılış Tarihi 21/08/2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 30/10/2023 (Saat 23.59 )
Çağrı Kapanış Tarihi 01/11/2023 (Saat 23:59)

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Çağrı Amacı;

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
 • Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı;

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik ArGe ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI TAKVİMİ
Çağrı Açılış Tarihi 21/08/2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi 16/10/2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi 18/10/2023 (Saat 23:59)

Detaylı bilgi almak için bize mesaj gönderebilirsiniz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.