Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Şubat 2023

Sirküler No: 575


Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) ile;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi şartının aranılmaması uygun görülmüştür.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230225-16.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.