Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Haziran 2022

Sirküler No: 335


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen mükerrer 20/B maddesine göre; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı “Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Aşağıda sorularla kazanç istisnası ele alınmıştır.

SORU 1- Sosyal Medya kazancı kapsamına hangi unsurlar girmektedir?

CEVAP 1- İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi üretilen içeriklerden elde edilen kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar kapsama girmektedir.

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.

Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamındadır. Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.

Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları söz konusu istisna kapsamında değildir.

SORU 2- Sosyal medya kazançları vergiye tabi mi?

CEVAP 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen mükerrer 20/B maddesine göre; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için;

  • Kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de Kurulu bankalarda hesap açılmalıdır.
  • Vergi dairelerinden (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir.
  • İstisna belgeleri, banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır.
  • Açılan hesaplar, bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, İBAN numarası) bağlı  bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

SORU 3- Bankalar sosyal medya kazançları üzerinden vergi kesintisi yapacak mı?

CEVAP 3- Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen vergileri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler.

Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmaz. İstisna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran istisna kapsamındaki hasılatın tahsili için kullanılması gerekmektedir

SORU 4-İstisnadan faydalanacaklar defter tutup belge düzenleyecek mi?

CEVAP 4-İstisnadan faydalananların defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.

SORU 5- İstisnadan faydalanmak isteyen mükellefler nereye ve nasıl başvuru yapabileceklerdir?

CEVAP 5– Mükellefler başvurularını, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine (halihazırda gelir vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine) elden veya posta yoluyla yapabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesini kullanarak elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

SORU 6- İstisna kazanç dışında gelirleri bulunanların mükellefiyeti nasıl tespit edilecek?

CEVAP 6- Bu istisna faaliyetlerinin yanı sıra mükelleflerin başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam edecektir.

İstisna kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

SORU 7- Sosyal medya kazançlarına KDV uygulanacak mı?

CEVAP 7– İstisna kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

SORU 8- Mükellefler takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanabilecek mi?

CEVAP 8- Mükellefler takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanabileceklerdir. İstisnadan yararlanmak isteyen mükellefler, vergi dairelerinden istisna belgelerini almalarını müteakip; Yeni hesap açılışında bankalarda hesap açtırdıkları tarih itibarıyla istisnadan faydalanabileceklerdir.

SORU 9-Mükellefler takvim yılı içerisinde istisnadan vazgeçebilir mi?

CEVAP 9– İstisnadan faydalanmakta iken takvim yılı içerisinde mevcut istisna uygulamasından vazgeçmek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine bu durumu bildirdikleri tarih itibarıyla istisna kapsamından çıkabileceklerdir.

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri tarihten itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacaktır.

SORU 10- İstisna şartlarının kaybedilmesi halinde bankanın kestiği stopaj iade edilecek mi?

CEVAP 10- İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir

Bu halde bankalar tarafından tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Broşüre ekteki linkten ulaşılabilir.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/sosyal_icerik_ureticiligi_brosur.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.