Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
12 Nisan 2022

Sirküler No: 273


Şirketler tarafından satın alınan ve aktiflerine kaydedilen taşınmazlar, konut olarak da kiraya verilebilmektedir.  Doğal olarak belirli zamanlarda emlak vergileri de şirketlerce karşılanmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  40.maddesinde;  işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların gider olarak indirimi kabul edilmiştir.

Buna göre, kira geliri elde etmek amacıyla iktisap edilen mesken nitelikli taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergiler kapsamında olduğundan, aktife kayıtlı söz konusu taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

(Gelir İdaresi Başkanlığının 21.03.2022 tarih ve E-62030549-120-313046 sayılı Özelgesi)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.