Sirküler

No: 205

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Ağustos 2020


Mesai Saatinde İşyerinde Yapılan Mangal Partisinin İş Akdine Etkisi

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin aşağıda metnine yer verilen 23.09.2014 tarihli kararı ışığında konuyu değerlendirdiğimizde; mahkemece aşçı olan davacının yemek saatleri dışında kendisinin sorumlu olduğu depodan yemek malzemeleri ile çalışma düzenini de etkileyecek şekilde mangal yapması nedeniyle doğruluk ve bağlılığa uymayan eyleminden dolayı sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı dikkate alınmadan kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Esas No: 2014/10156

Karar No: 2014/17837

Karar Tarihi: 23.09.2014

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dosyadaki yazılara, hükmün uyulan önceki Yargıtay bozma ilamına uygun biçimde verilmiş olmasına, bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin yenidenincelenmesine hukukça ve yasaca cevaz bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamıdışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde çalıştığını, ödenmeyen fazla mesai ve fark ücretlerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Birleşen dava ile de, iş sözleşmesinin haksız feshi nedeni ile kıdem ve ihbar tazminatı ile fark ücret talebinin tahsilini istemiştir.

Davalı vekili davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davaların kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin01.04.2013 tarihli ilamı ile özetle, “…Mahkemece aşçı olan davacının yemek saatleri dışında kendisininsorumlu olduğu depodan yemek malzemeleri ile çalışma düzenini de etkileyecek şekilde mangal yapmasınedeniyle doğruluk ve bağlılığa uymayan eyleminden dolayı sözleşmesinin feshinin haklı nedenedayandığı dikkate alınmadan kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.Ayrıca davacıhakkında 24.06.2009 tarihli …tarafından saat 18:00 a kadar çalışması gerekirken saat 16:00 da işyeriniservise binerek terkettiğine dair tutanak tutulmuştur. Diğer yandan davacının 28.07.2009 tarihindenoterden davalı işverene gönderdiği ihtarnamenin 3.maddesinde normal şartlarda 8 saat çalışmasıgerekirken 12 saat çalıştırıldıklarını ve 6-7 ayda ise günde 10 saat çalıştırılmalarına rağmen fazla çalışmaücretlerinin ödenmediğini belirttiği görülmüştür. Davacının kendi ihtarnamesi ile de kabul ettiği 7 aylıkdönemde günde 10 saat çalıştığı kabul edilerek gerekli ara dinlenme süreleri de düşülerek fazla çalışmasüresinin değerlendirilmesi gerekirken tüm çalışma süresince günde 12 saat çalıştığının kabulü üzerindenhesaplama yapan bilirkişi raporunun hükme esas alınmış olması isabetsiz olmuştur.” gerekçeleri ile bozulmuştur.

Mahkeme bozma kararına uymuş, ek hesap raporu aldıktan sonra asıl davanın kısmen kabulüne, birleşendavanın ise reddine karar vermiştir.

Davacı vekilinin birleşen davada toplam talebi ıslah dahil kıdem tazminatı olarak 12.833,70TL, ihbar tazminatı olarak 4355,68TL ve fark ücret olarak 10,00 TL olmak üzere 17.199,38 TL’dır. Birleşen davanıntamamen reddi nedeni ile karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre davalı lehine hüküm altınaalınması gereken vekalet ücreti 2063,93TL; asıl davada talep toplam 29.092,88TL olup hüküm altınaalınan 26.012,36 TL’sının mahsubu halinde reddedilen miktar hakkaniyet indirimi hariç 3080,52 TLüzerinden takdir edilmesi gereken vekalet ücreti ise 1500,00 TL olmalı iken yazılı şekilde karar verilmesihatalı olmuştur.

Ne var ki, bu aykırılıkların giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden karar bozulmamalı,

HMK’nun 370/2.maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Hüküm fıkrasının;

“Asıl dava yönünden” bölümündeki “reddedilen miktar üzerinden “ sözcükleri ile başlayan bendinin tümüile hükümden çıkarılarak yerine,

“Ret edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’ye göre hesaplanan 1500,00 TLTLvekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine” ;

“Birleşen dava yönünden” bölümündeki “reddedilen miktar üzerinden “ sözcükleri ile başlayan bendinintümü ile hükümden çıkarılarak yerine,

“Ret edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’ye göre hesaplanan 2063,93 TLvekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün buşekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, hüküm düzeltilerek onandığından harç alınmasına yerolmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 23.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.