Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ağustos 2022

Sirküler No: 383


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında,

Tapu kütüğüne ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır’ kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz.

Hüküm bulunmaktadır.

Taşınmazın tapu kaydında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh bulunmaması durumunda, söz konusu taşınmazın mirasçılarına intikalinde 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Taşınmazın tapu kaydında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh bulunması halinde ise taşınmazın veya taşınmazda bulunan payın intikalinin veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

(Gelir idaresi 01.07.2022 tarih ve 306688 sayılı özelgesi)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.