Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Aralık 2021

Sirküler No: 126


30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğlere yönelik Kamu İhale Kurumunca yapılan açıklamalar çerçevesinde;

– Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre,  ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecektir.

Mal alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen kurallar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak, ilgililer hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Ayrıca, ihale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmış ve söz konusu sürelerin bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı vurgulanarak uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır. (20 Aralık 2021 tarihinde doğrudan yürürlüğe girecektir.)

Kamu İhale Kurumunun açıklaması ve yapılan değişiklikler ekte yer almaktadır.

EK 1 – Kamu İhale Kurumunun yapılan mevzuat değişikliklerine dair açıklaması

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/429/kamu_ihale_mevzuatinda_degisiklik_yapan_yonetmelik_ve_tebligler_30_kasim_2021_tarihli_ve_31675_sayili_resmi_gazete%E2%80%99de_yayimlanmistir-.html

EK-2 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler

https://www.resmigazete.gov.tr/

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.