Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
06 Haziran 2022

Sirküler No: 329


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9/8 maddesine göre Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar,  gelir vergisinden muaftır.

 Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmakla yükümlü olanlar sayılmış olup, aynı maddenin (13/a) numaralı bendinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2012/3322 sayılı B.K.K uyarınca) % 2 oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

 Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanların esnaf muaflığından faydalanmasına ilişkin açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Buna göre, esnaf muafiyet hükmünden faydalanılması dolayısıyla herhangi bir fatura, sevk irsaliyesi vb. belge zorunluluğu bulunmamakta olup ayrıca internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için de belge düzenlemeleri söz konusu olmamaktadır.

 Diğer taraftan, imal edilen ürünlerin Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satılması durumunda, bu kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler üzerinden gider pusulası düzenlenecek ve %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

(GİB 27.05.2022 tarih ve E-62030549-120[9-2021/458]-579180 sayılı Özelgesi)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.