Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Kasım 2023

Sirküler No: 904

Hastalık Halinde Kıdem Tazminatı Hesabı Nasıl Yapılmalıdır?

Kıdem tazminatı hesabında esas olarak iş sözleşmesinin devam ettiği süreler geçerli olup, iş sözleşmesinin askıda  olduğu dönem kıdeme dâhil edilmez. İşçinin raporlu olduğu dönemde iş akdi askıda kabul edilmektedir. Raporlu olunan sürede yapılan fesih işlemi raporun bitiminde hüküm ve sonuç doğuracağından, raporlu olduğu süre içinde yürürlüğe giren bir sözleşme zammı varsa, işçi bundan yararlanır. Hastalık halinde, kısa süreli rapor dönemi kıdem tazminatında dikkate alındığı halde, bu süre makul süreyi aştığı takdirde sözleşme askıya alınmış sayılacağından kıdeme dâhil edilmez. Burada rapor süresinin makul süreyi aşıp aşmadığı önem arz etmektedir. Makul süre kıstası olarak da 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I-b maddesinin ikinci paragrafındaki “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17’nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar… Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.” hükmü dikkate alınmaktadır. Buna göre, raporlu olarak geçen sürenin 4857 sayılı Kanun’un 25/I-b maddesinin ikinci paragrafında  öngörülen kısmının, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekir.  İşyerindeki çalışma süresi örneğin 20 yıl olan bir işçi, 240 gün sağlık raporu almış ise 8 hafta (56 gün) ihbar önelinin (işi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için ihbar öneli 8 haftadır.) üzerine 6 hafta ilave edersek 14 hafta (98 gün) eder. Bu işçinin rapor süresi 98 günü geçtiğinden, kıdem tazminatının hesabında 142 günlük (240 – 98 = 142) süre  kıdemine dâhil edilmeyecektir.

Konu hakkında, Yrg.9.HD.,02.11.2004, 2004/8774 E.,2004/24770 K. Sayılı Kararı’nda da makul süre hesabında her raporlu sürenin ihbar öneline 6 hafta eklenmesi suretiyle hesaplanıp kıdem tazminatına esas sürenin hesabında bu oranın düşülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Aynı yönde, Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.05.2008 tarih ve 30138 tutanak no’lu Kararı da mevcuttur.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.