Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 158


2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar, % 36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Buna göre 1.1.2022 tarihinden itibaren,

1 Vergiden muaf esnafın internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisna tutarı 320.000 TL
2  Kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 9.500 TL
3 İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL
4 İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL
5 Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL
6 Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL
7 Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; (özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç) 230.000 TL
8 Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar, 430.000 TL
9 Gelir vergisinde değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 25.000 TL
10 Gelir vergisinde Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 58.000 TL
11 Tevkifat ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 3.800 TL
12 Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede yer alan ilk dilim 32.000 TL
13 Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi üst limiti 2.000.000 TL

EK- 2022 yılı gelir vergisi had ve tutarları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-16.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.