Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Nisan 2022

Sirküler No: 275


Davacı tarafından, 2009 ilâ 2013 yılları arasında yaptığı gayrimenkul alım, satım işlemlerinden elde ettiği gelirin ticari kazanç olduğundan bahisle 27/01/2009 tarihi itibarıyla adına tesis edilen mükellefiyetin iptali ile elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle 2010 yılının Ağustos dönemine ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. Maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Vergi Mahkemesi; geriye dönük olarak re’sen tesis edilen gerçek usulde vergi mükellefiyetini iptal edilmiştir.

Kaldı ki, davacı adına geçmişe dönük olarak mükellefiyet tesis edildiğinden, davacının ilgili dönemlerde beyanname vermesinin ve vergisel ödevleri yerine getirmesinin fiilen ve hukuken mümkün bulunmaması nedeniyle kesilen cezada bu yönden de hukuki isabet görülmemiştir.

Nihai aşamada karara karşı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna yapılan temyiz incelemesi sonucunda da tarafların temyiz istemlerinin reddine, vergi mahkemesinin ısrar kararının onanmasına karar verilmiştir.

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu  2019/835 E.  ,  2021/24 K.)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.