Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Aralık 2023

Sirküler No: 936


Sirküler konumuzu Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi kararı ile (Esas: 2022/12424, Karar: 2022/14071, Tarih: 02.11.2022) belirtelim:

Dava konusu gece zammı alacağına en yüksek banka mevduat faizi yerine yasal faiz işletilmesi de isabetsiz olmuştur.

Brüt gece zammı alacağının arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,” bentlerinin yazılması suretiyle kararın bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

Bahse konu karar ve İş Kanunu Madde 34 gereğince; gece zammı alacağı, ücret/ücret eklentisi sayıldığından gününde ödenmeyen gece zammı ücreti/ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.